Ưu điểm của chuyển gói so với chuyển mạch kênh là? 

Ưu điểm của chuyển gói so với chuyển mạch kênh là? 

A. Không lãng phí kênh truyền khi truyền dữ liệu theo các cụm dữliệu lớn

B. Không lãng phí khi truyền các luồng dữ liệu có tốc độ gửi cố định

C. Cài đặt trên các thiết bị mạng dễ hơn

D. Độ trễ thấp hơn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: