Use-cases là một kịch bản mà mô tả:

Use-cases là một kịch bản mà mô tả:

A. Phần mềm thực hiện nhƣ thế nào khi đƣợc dùng trong một tình huống cho trước

B. Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống

C. Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm

D. Những test-case cho sản phẩm phần mềm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Use-cases là một kịch bản mà mô tả:

Use-cases là một kịch bản mà mô tả:

A. Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước

B. Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống

C. Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm

D. Những test-case cho sản phẩm phần mềm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Use-cases là một kịch bản mà mô tả :

Use-cases là một kịch bản mà mô tả :

A. Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước

B. Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống

C. Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm

D. Những test-case cho sản phẩm phần mềm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Use-cases là một kịch bản mà mô tả:

Use-cases là một kịch bản mà mô tả:

A. Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước

B. Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống

C. Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm

D. Những test-case cho sản phẩm phần mềm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: