UDP sử dụng mô hình mạng nào?

UDP sử dụng mô hình mạng nào?

A. Mô hình OSI và TCP/IP

B. UDP

C. OSI

D. TCP/IP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: