UDP sử dụng các lớp là?

UDP sử dụng các lớp là?

A.  UDPServer

B. UDPClient

C. UDPServer-Client

D. UDPHost

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: