UDP là viết tắt của?

UDP là viết tắt của?

A.  User Protocol Defined

B. Under Datagram Package

C. User Defined Protocol

D. User Datagram Protocol

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: