UDP là giao thức (chọn các câu đúng):

UDP là giao thức (chọn các câu đúng):

A. Là giao thức nằm ở tầng Transport 

B. UDP là giao thức hướng kết nối-thiết lập kênh truyền trước khi truyền dữ liệu

C. Gói tin UDP có chứa cổng các ứng dụng

D. Có trường số thứ tự để xác định trình tự các gói tin khi nhận 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: