UDP cung cấp dịch vụ truyền tin cậy hơn TCP

UDP cung cấp dịch vụ truyền tin cậy hơn TCP

A. Đúng

B. Sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: