typedef struct STUDENT {

typedef struct STUDENT {

int d1, d2, d3;

};

STUDENT v = {

2,

3,

4

};

v.d1++;

Xem đoạn code sau. Giá trị trung bình của các trường trong biến v là gì:

A. 3.0

B. 4.0

C. Giá trị khác

D. Có lỗi trong đoạn code

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: