typedef struct ST {

typedef struct ST {

int d1, d2, d3;

};

ST v = {

5,

6,

7

};

ST * p = & v;

p.d1++;

Xem đoạn code sau. Giá trị của biến v là:

A. {6, 6, 7};

B. {5, 6, 7};

C. Nhóm trị khác

D. Đoạn code gây lỗi

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: