Two or more functions may have the same name, as long as their ___ are different.

Two or more functions may have the same name, as long as their ___ are different.

A.  return type

B. parameter lists

C. none of above

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Trong C++, có thể define nhiều hàm số có cùng tên được gọi là chồng hàm (overloading). Tuy nhiên, cần tuân thủ rule: các hàm số cùng tên phải có tập tham số truyền vào là khác nhau (về số lượng hoặc kiểu).

Nếu 2 hàm trùng tên và cả bộ tham số truyền vào thì khi biên dịch sẽ báo lỗi kể cả 2 hàm đó khác kiểu dữ liệu trả về.

Tags: