Tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động tài chính, doanh thu bao gồm những loại nào:

Tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động tài chính, doanh thu bao gồm những loại nào:

A. Doanh thu bán hàng

B. Doanh thu cung cấp dịch vụ

C. Doanh thu hoạt động tài chính

D. Tất cả các doanh thu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng