Từ nào sau đây không phải là từ khóa trong JavaScript?

Từ nào sau đây không phải là từ khóa trong JavaScript?

A. parseInt

B. parseFloat

C. const

D. continues

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: