Từ nào không phải là từ khóa trong Java?

Từ nào không phải là từ khóa trong Java?

A.  class

B. void

C. Public

D. static

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: