Từ khóa This trong JavaScript thể hiện?

Từ khóa This trong JavaScript thể hiện?

A. Được sử dụng để thiết lập đối tượng ngầm định cho một nhóm các lệnh, bạn có thể sử dụng các thuộc tính mà không đề cập đến đối tượng

B. Được sử dụng để chỉ đối tượng hiện thời. Đối tượng được gọi thường là đối tượng hiện thời trong Phương thức hoặc trong hàm

C. Được sử dụng để thực hiện tạo ra một thể hiện mới của một đối tượng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: