Từ khóa static KHÔNG được áp dụng cho thành phần nào sau đây?

Từ khóa static KHÔNG được áp dụng cho thành phần nào sau đây?

A. Lớp (class)

B. Thuộc tính (data field)

C. Phương thức (Method)

D. Tất cả đều dùng được

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: