Từ khoá nào khi thực thi sẽ tham khảo đến bản thân lớp chứa nó?

Từ khoá nào khi thực thi sẽ tham khảo đến bản thân lớp chứa nó?

A. this

B. super

C. abstract

D. final

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: