Từ khóa nào được sử dụng để bắt đầu hàm?

Từ khóa nào được sử dụng để bắt đầu hàm?

A. Fun

B. Define

C. Def

D. Function

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: