Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

A. Hyperlinks and Text Markup Language

B. Home Tool Markup Language

C. Hyper Text Markup Language

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: