Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi:

Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi:

A. Mục cấu hình phần mềm

B. Đối tượng dữ liệu phần mềm

C. Biểu đồ phần mềm

D. Hệ thống ký hiệu phần mềm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi:

Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi:

A. Mục cấu hình phần mềm

B. Đối tượng dữ liệu phần mềm

C. . Biểu đồ phần mềm

D. Hệ thống ký hiệu phần mềm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: