try:

try:

print(“throw”)

except:

print(“except”)

finally:

print(“finally”)

Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. finally

throw

B. finally

except

C. except

finally

D. throw

finally

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

try:

try:

# đoạn code có thể gây ra lỗi

pass

except(TypeError, ZeroDivisionError):

print(“Python Quiz”)

Đoạn code sau thực hiện yêu cầu gì?

A. In ra ‘ Python Quiz ‘ nếu có ngoại lệ xảy ra (không quan trọng là ngoại lệ gì).

B. In ra ‘ Python Quiz ‘ nếu không có ngoại lệ xảy ra.

C. In ra ‘ Python Quiz ‘ nếu một trong hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError xảy ra.

D. Chỉ in ra ‘ Python Quiz ‘ khi cả hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError cùng xảy ra

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

try {

try {

int i = Integer.parseInt(“one”);

}

Cho đoạn mã sau. Khối lệnh trên sẽ phát sinh Exception gì?

A. ClassCastException

B. illegalStateException

C. NumberFormatException

D. ArrayIndexOutOfBoundsException

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: