Truyền dữ liệu theo phương thức UDP?

Truyền dữ liệu theo phương thức UDP?

A. Không đòi hỏi nhiều tài nguyên của hệ thống

B. Chiếm dụng nhiều tài nguyên ổ cứng

C. Đòi hỏi nhiều tài nguyên của hệ thống

D. Không đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: