Truyền dữ liệu theo phương thức UDP là dạng truyền dữ liệu?

Truyền dữ liệu theo phương thức UDP là dạng truyền dữ liệu?

A.  Chính xác

B. Đảm bảo

C. Không chính xác

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: