Truyền dữ liệu theo phương thức UDP được sử dụng trong ứng dụng?

Truyền dữ liệu theo phương thức UDP được sử dụng trong ứng dụng?

A. Mang tính chất tìm kiếm thông tin

B. Mang tính chất cảnh báo

C. Mang tính chất thông báo

D. Mang tính chất trao đổi thông tin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: