Trường hợp vật tư nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế hoặc tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, đơn vị chưa trả tiền, kế toán ghi:

Trường hợp vật tư nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế hoặc tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, đơn vị chưa trả tiền, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152,153/ Có TK 331

B. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 333 (3331, 3333)

C. Nợ TK 152,153; Nợ TK 333 (3331, 3333) / Có TK 331

D. Nợ TK 152, 153 / Có TK 331; Có TK 333 (3331, 3333)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng