Trường hợp nào sau đây tạo rủi ro tiềm tàng cho khoản mục doanh thu:

Trường hợp nào sau đây tạo rủi ro tiềm tàng cho khoản mục doanh thu:

A. Ghi sót các hóa đơn vào sổ kế toán.

B. Đơn vị mới đưa vào sử dụng một phần mềm vi tính để theo dõi doanh thu.

C. Do bị cạnh tranh nên doanh nghiệp chấp nhận đổi lại hàng hoặc trả lại tiền khi khách hàng yêu cầu.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng