Trường hợp nào đúng?

Trường hợp nào đúng?

(1) Bạn có thể đặt thuộc tính font cho toàn bộ tài liệu bằng cách đặt nó vào trong thẻ body.

(2) Bạn có thể đặt thuộc tính font cho từng từ(word), từng đoạn và từng phần tử trong một trang html

A.  Câu 1 đúng, câu 2 sai

B. Câu 2 dúng, câu 1 sai

C. Cả hai câu đều sai 

D. Cả hai câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: