Trường hợp nào đáp ứng yêu cầu của bằng chứng kiểm toán?

Trường hợp nào đáp ứng yêu cầu của bằng chứng kiểm toán?

A. Đầy đủ, thích hợp.

B. Chính xác.

C. Hợp lý.

D. Hợp lệ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng