Trường dữ liệu là các biến dạng nào sau đây?

Trường dữ liệu là các biến dạng nào sau đây?

A.  Biến thay mặt và Tham số

B. Biến thay mặt và biến lớp

C. Biến thay mặt và biến cục bộ

D. Biến lớp và Tham số

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: