Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt chiều dài dữ liệu gởi trên DatagramPacket này bằng phương thức?

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt chiều dài dữ liệu gởi trên DatagramPacket này bằng phương thức?

A.  Public void setAddress(InternetAddress dis)

B. Public void setData(byte buffer[])

C. Public void setPort(int port)

D. Public void setLength(int len)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt cổng quá trình nhận trênDatagramPacket này bằng phương thức ?

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt cổng quá trình nhận trênDatagramPacket này bằng phương thức ?

A.  Public void setPort(int port)

B. Public void setData(byte buffer[])

C. Public void setAddress(InternetAddress dis)

D. Public void setLength(int len)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt thông tin địa chỉ máy nhận trên DatagramPacket này bằng phương thức ?

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt thông tin địa chỉ máy nhận trên DatagramPacket này bằng phương thức ?

A. Public void setPort(int port)

B. Public void setLength(int len)

C. Public void setData(byte buffer[])

D. Public void setAddress(InternetAddress dis)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt dữ liệu gởi đi trênDatagramPacket này bằng phương thức ?

Trước khi gởi một DatagramPacket đi, ta có thể đặt dữ liệu gởi đi trênDatagramPacket này bằng phương thức ?

A. Public void setAddress(InternetAddress dis)

B. Public void setData(byte buffer[])

C. Public void setPort(int port)

D. Public void setLength(int len)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: