Trọng yếu là gì?

Trọng yếu là gì?

A. Là khái niệm chỉ về bản chất, quy mô của những gian lận, sai sót. Nếu dựa vào chúng để xét đoán sẽ không chính xác hoặc sẽ ảnh hưởng đến ý kiến nhận xét của kiểm toán viên đưa ra ý kiến sai lầm.

B. Là những gian lận và sai sót nếu dựa vào chúng để xét đoán sẽ không chuẩn xác.

C. Là những sai sót có thể sảy ra trong quá trình thực hiện kiểm toán.

D. Là những gian lẫn sai sót sảy ra trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng