Trong Xpath để lấy ra thông tin phần tử ở vị trí cuối cùng, chúng ta sử dụng

Trong Xpath để lấy ra thông tin phần tử ở vị trí cuối cùng, chúng ta sử dụng

A. last()

B. last()-1

C. end()

D. end()-1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: