Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo:

Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters 

B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points         

D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng