Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

A. Microsoft Equation  

B. Ogranization Art

C. Ogranization Chart            

D. Word Art

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng