Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :

Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :

A. Chọn menu lệnh Edit – Open

B. Chọn menu lệnh File – Open

C. Cả 2 câu a. b. dều đúng

D. Cả 2 câu a. b. dều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng