Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. Edit – New, sau đó chọn Folder

B. Tools – New, sau đó chọn Folder

C. File – New, sau đó chọn Folder

D. Windows – New, sau đó chọn Folder

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng