Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows

B. Control Panel

C. Control System

D. Control Desktop

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng