Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?

Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?

A. Excel 

B. Calculator       

C. WinWord

D. Notepad

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng