Trong tích hợp module, gom cụm (cluster) được dùng trong:

Trong tích hợp module, gom cụm (cluster) được dùng trong:

A. Tích hợp từ dưới lên

B. Tích hợp big-bang

C. Tích hợp từ trên xuống

D. Tích hợp tăng vòng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: