Trong SQL, từ khóa nào được dùng để sắp xếp kết quả trả về?

Trong SQL, từ khóa nào được dùng để sắp xếp kết quả trả về?

A. ORDER

B. SORT BY

C. ORDER BY

D. SORT

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: