Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

A. File – Properties  

B. File – Page Setup

C. File – Print   

D. File – Print Preview

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng