Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là:

Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo 

D. Định dạng trang

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng