Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

A. Tools – Insert Table      

B. Insert – Insert Table

C. Format – Insert Table

D. Table – Insert Table

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng