Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

A. File – Save

B. File – Save As

C. Window – Save

D. Window – Save As

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng