Trong số các định dạng dưới đây, định dạng nào dùng để in ra địa chỉ:

Trong số các định dạng dưới đây, định dạng nào dùng để in ra địa chỉ:

A. “%f”

B. “%s”

C. “%p”

D. “%h”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: