Trong quá trình đóng gói dữ liệu, nếu kích thước của một gói lớn hơn kích thước cho phép thì thực hiện:

Trong quá trình đóng gói dữ liệu, nếu kích thước của một gói lớn hơn kích thước cho phép thì thực hiện:

A. Huỷ bỏ gói tin

B. Yêu cầu truyền lại 

C. Phân chia thành các gói nhỏ

D. Đóng gói lại gói tin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: