Trong quá trình đang cập nhật cần trợ giúp thì sử dụng phím tắt nào?

Trong quá trình đang cập nhật cần trợ giúp thì sử dụng phím tắt nào?

A. Ctrl+ S

B. Ctrl + I

C. Ctrl+ F1

D. F1

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng