Trong phương thức khởi tạo Socket sau: public Socket(String host, int port, InetAddress interface, int localPort)

Trong phương thức khởi tạo Socket sau: public Socket(String host, int port, InetAddress interface, int localPort)

Nếu khi thiết lập localPort bằng không, thì Java sẽ tự động lựa chọn một cổng ngẫu nhiên nằm trong khoảng nào?

A. 1 – 1023

B. 1024 – 2048

C. 2048 – 65535

D. 1024 – 65535

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: