Trong phương pháp truy cập đường truyền Token Ring, Token:

Trong phương pháp truy cập đường truyền Token Ring, Token:

A. Di chuyển trong vòng logic

B. Di chuyển theo một thứ tự xác định trước

C. Di chuyển trong vòng vật lý

D. Di chuyển tự do trong vòng vật lý

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Trong phương pháp truy cập đường truyền Token Bus, vòng logic là vòng:

Trong phương pháp truy cập đường truyền Token Bus, vòng logic là vòng:

A. Gồm các nút mạng có nhu cầu gởi và nhận thông tin

B. Gồm các nút mạng có nhu cầu gởi và không nhận thông tin

C. Gồm các nút mạng chỉ có nhu cầu nhận thông tin

D. Gồm các nút mạng có nhu cầu gởi thông tin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Trong phương pháp truy cập đường truyền Token Ring, gói tin:

Trong phương pháp truy cập đường truyền Token Ring, gói tin:

A. Sau khi đến đích sẽ bị huỷ bỏ

B. Sau khi đến đích sẽ tiếp tục đi về trạm nguồn

C. Sau khi đến đích sẽ chuyển trạng thái từ bận sang rỗi

D. Sau khi đến đích sẽ được thêm ký tự ACK

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: