Trong PHP, từ khóa nào được dùng để truy xuất đến các phương thức và thuộc tính trong chính lớp đó

Trong PHP, từ khóa nào được dùng để truy xuất đến các phương thức và thuộc tính trong chính lớp đó

A. private

B. public

C. protected

D. $this

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: