Trong PHP, từ khóa nào cho phép các phương thức và thuộc tính của lớp có thể được truy xuất mà không cần khởi tạo đối tượng của lớp đó

Trong PHP, từ khóa nào cho phép các phương thức và thuộc tính của lớp có thể được truy xuất mà không cần khởi tạo đối tượng của lớp đó

A. protected

B. final

C. static

D. private

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: